Podczas gdy Ty skupiasz się na szczęściu swojego dziecka,
ja koncentruję się na Tobie.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PORAD I USŁUG MEDYCZNYCH ORAZ ZAKUPÓW DROGĄ ONLINE

niniejszy regulamin został wydany w oparciu o art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (dz. u. z 202 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.)

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki, na jakich portal polozna-majewska.pl, oferuje dostęp do płatnych internetowych porad medycznych oraz
 2. Operatorem serwisu jest:
  mgr. Agnieszka Majewska - położna
  Porad medycznych udziela:
  Agnieszka Majewska Indywidualna Praktyka Położnej
  60-512 Poznań, ul. Jackowskiego 33/2 REGON: 384120809, NIP: 5992915684
 3. Warunkiem korzystania z internetowych porad medycznych jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Użytkownika portalu treści niniejszego regulaminu oraz warunków umowy dotyczącej udzielania płatnych internetowych porad medycznych za pośrednictwem serwisu www.polozna-majewska.pl (dalej: umowa).
 4. Korzystanie z dostępu do porad medycznych świadczonych drogą online jest płatne.
 5. Informacje zamieszczane w Portalu są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże Operator nie udziela gwarancji na prawidłowość, aktualność i kompletność informacji zawartych w Portalu oraz stałą dostępność Portalu.
 6. Operator udziela wiążących informacji, porad, zaleceń lub wyjaśnień wyłącznie w ramach komunikacji indywidualnej.

§2. ZAWARCIE UMOWY
 1. Celem zawarcia umowy z operatorem Użytkownik uiszcza na rzecz operatora opłatę (wynagrodzenie) w wysokości zgodnej z aktualnym cennikiem usług zawartym na Portalu www.polozna-majewska.pl, w przypadku 20 minutowej konsultacji online wysokość wynagrodzenia to 40 zł.
 2. Uiszczenie opłaty odbywa się za pomocą elektronicznej platformy płatności dotpay.pl.
 3. Użytkownik uiszczając opłatę potwierdza akceptację niniejszego regulaminu, umowy oraz regulaminu dotpay.pl
 4. Po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty Użytkownik wypełnia formularz znajdujący się na stronie podając:
  • numer transakcji,
  • szczegółowy opis problemu medycznego,
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail, który jest niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika.
 5. Przesłanie formularza i opłaty jest równoznaczne z zawarciem umowy bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli w tym zakresie.
 6. Umowa obejmuje jednorazowe udzielenie konsultacji medycznej.
 7. Konsultacja medyczna udzielona zostanie na podany przez Użytkownika w formularzu adres e-mailowy maksymalnie w ciągu 24 godzin od czasu dotarcia opisu problemu medycznego wraz z opłatą. W przypadku chatu online, również na takich samych warunkach.
 8. Rachunki za wykonanie porady medycznej wystawiane są na wniosek Użytkownika. Oryginał rachunku przesyłany jest do Użytkownika na wskazany w treści korespondencji adres e-mail.

§3. REGULACJE DOTYCZĄCE PORAD POŁOŻNEJ
 1. Wszelkie odpowiedzi Operatora portalu www.polozna-majewska.pl będą udzielane z należytą starannością w oparciu o aktualną, najlepszą wiedzę medyczną oraz zgodnie z etyką zawodową.
 2. Wszelkie odpowiedzi portalu www.polozna-majewska.pl będą udzielane z możliwie największym stopniem szczegółowości, jednakże w przypadku wyboru konsultacji telefonicznej, wobec tego, że połozna nie ma możliwości przeprowadzenia osobistego wywiadu, zbadania pacjentki i/lub noworodka/niemowlaka, wglądu do całej dokumentacji medycznej, przeprowadzenia diagnostyki, porada za pośrednictwem portalu nie zastępuje osobistej wizyty położnej, a odpowiedzialność operatora ogranicza się wyłącznie do oceny informacji podanych przez Użytkownika drogą elektroniczną lub online.
 3. Operator serwisu www.polozna-majewska.pl zastrzega sobie prawo do potwierdzenia podanych danych osobowych Użytkownika poprzez przedstawienie dokumentu tożsamości.

§ 4 DANE OSOBOWE
 1. Operator przetwarza dane Użytkownika zgodnie z POLITYKĄ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz ustawą z dnia 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz niniejszym regulaminem.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowienie niniejszego Regulaminu jest Operator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w opublikowanej na stronie Portalu Polityce Ochrony Prywatności stanowiącej wyciąg z POLITYKI PRYWATNOŚCI.

§ 5 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:
  • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu min. 128 [Kbit/s],
  • dostęp do aktywnej skrzynki poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 21.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 10.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 27.0.0 i wyższej,
  • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do przerw w świadczeniu usług, w związku z modernizacją systemu lub niezależnymi od Operatora zdarzeniami.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Operatora następujących treści:
  • powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Operatora lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą online,
  • niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
  • naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące w dobre obyczaje; obraźliwe czy naruszające czyjąkolwiek godność.
 4. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Operator ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Operatora.
 6. Niezależnie od powyższego Operator ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niej przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Operator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu.

§ 6 REKLAMACJE
 1. Reklamacje związane z działaniem Portalu Użytkownik może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@polozna-majewska.pl lub też pisemnie na adres: 60-512 Poznań, ul. Jackowskiego 33/2.
 2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Operatora.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.
 4. Odpowiedź Operatora w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, chyba że Użytkownik poda inny sposób.

§ 7 ROZWIĄZANIE UMOWY
 1. Każda ze stron ma prawo rozwiązania umowy do chwili zrealizowania przez Użytkownika konsultacji medycznej pod adres podany przez Użytkownika w formularzu lub poprzez chat online.
 2. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o rozwiązaniu umowy, w sytuacji gdy operator poniósł w celu wykonania przedmiotowej umowy koszty (w szczególności w postaci pracy położnej), koszty te pokrywa Użytkownik i mogą być one potrącone z uiszczonym wynagrodzeniem Operatora.

§ 8 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Portalu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Operatora. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza powyższe zasady, Operator ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody wywołanej swoim działaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem w pełnej wysokości.
 2. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść Operator nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich autor.
 3. Operator zwraca się z prośbą o bezzwłoczne jego powiadomienie, jeśli Użytkownik, korzystając z linków umieszczonych na stronie, trafi pod adresy, których treści wydają się Użytkownikowi wątpliwe lub z innego powodu niewłaściwe. Usunięcie tego rodzaju linków nastąpi bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa przez treści adresów linkowanych. Oświadczenie to obowiązuje dla wszystkich linków znajdujących się na stronie Operatora.

§ 9 ZMIANA REGULAMINU
 1. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn w szczególności: zmian przepisów prawa; zmian sposobów płatności lub innych przyczyn istotnych z punktu widzenia niniejszego regulaminu.
 2. Zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach.

§ 10 PRAWA AUTORSKIE
 1. Zawartość strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz właściciela bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów).
 2. Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki, zdjęcia) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowanie, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody właściciela, chyba że regulamin stanowi inaczej.
 3. Ściąganie i kopiowanie treści znajdujących się na stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku, chyba że w danym przypadku określono inaczej. Ustawianie hiperlinków na stronie, w szczególności deep links, inline-links lub linków w technologii Frame, jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą właściciela.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów jakie mogą wyniknąć podczas korzystania z Portalu www.polozna-majewska.pl a w szczególności z internetowych porad medycznych. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, strony poddadzą spór rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Portalu.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść Konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.