Podczas gdy Ty skupiasz się na szczęściu swojego dziecka,
ja koncentruję się na Tobie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych przez właściciela wyłącznie w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych usług i produktów. Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi na to zgody.
 2. Administratorem danych w rozumieniu RODO jest właściciel strony.
 3. Właściciel, będący administratorem danych osobowych działa zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO oraz dba o ochronę danych osobowych użytkowników, przywiązując szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników strony i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług medycznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i Art. 9 ust. 2 lit. h RODO. co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 6. Dane osobowe użytkowników są rejestrowane przy korzystaniu ze strony, a ich przechowywanie służy do wewnętrznych celów właściciela związanych z procesami systemowymi statystycznymi dotyczącymi nazwy otwieranych adresów www, używanej przeglądarki, systemu operacyjnego i odwiedzanej domeny z datą i godziną wejścia, używanej wyszukiwarki, nazwy ściąganych plików i adresu IP. Przechowywanie danych osobowych może służyć także do odpowiedzi na pytania użytkownika, realizacji usług na rzecz Użytkownika oraz w celu technicznej administracji stroną.
 7. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcom oprogramowania, zewnętrznym audytorom, zleceniobiorcom świadczącym usługi z zakresu ochrony danych osobowych);
 8. Szczegółowe dane osobowe, takie jak nazwisko, adres e-mail, adres domowy, nazwy użytkownika i hasła rejestrowane, dokumentacja medyczna wymagane są przez operatora tylko wtedy, gdy są konieczne dla wykonania usługi.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych, ich poprawiania, usuwania i ograniczania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Uzytkownika do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 11. Administrator nie ma prawa do sprzedaży, przekazania i użyczania danych osobowych użytkowników bez zgody użytkownika.
 12. Udostępnienie lub innego rodzaju przekazanie danych osobowych użytkowników osobom trzecim nastąpi tylko wówczas, gdy będzie konieczne w celu realizacji umowy lub do celów rozliczeniowych albo ściągnięcia wynagrodzenia, lub wyrazi na to zgodę użytkownik. Innego rodzaju wykorzystywanie tych informacji jest niedozwolone. Ponadto administrator może przekazać anonimowe dane dotyczące użytkowania w celu badań marketingowych. Identyfikacja użytkowników jest przy tym wykluczona. Nadto dane mogą być wykorzystywane za zgodą użytkowników do prawnie usprawiedliwionych celów właściciela.
 13. Użytkownik ma prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
 14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji świadczenia usług medycznych. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia w/w świadczeń.
 15. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
 16. Na żądanie właściwego urzędu właściciel ma prawo ujawnić dane w poszczególnych przypadkach, jeśli jest to konieczne do celów przeprowadzenia postępowania karnego, zwalczania zagrożeń przez policję, wypełniania zadań ustawowych państwowych urzędów ochrony danych osobowych, państwowych służb wywiadowczych lub kontrwywiadu wojskowego, albo do dochodzenia praw własności intelektualnej bądź zostać udostępnione innych organom państwowym na ich uzasadnione żądanie.
 17. Bazy danych właściciel zabezpieczył tak, aby dostęp do znajdujących się w nich informacji był ograniczony. System informatyczny jest chroniony zaporą sieciową. Dostęp do danych osobowych otrzymują jedynie pracownicy właściciela w celach wymienionych powyżej. Pracownicy właściciela są przeszkoleni w odniesieniu do bezpieczeństwa i praktyk ochrony danych osobowych.
 18. Na stronie wykorzystywana jest technika ,,Cookies”. Są to pliki tekstowe, zapisywane ze strony lokalnie w pamięci przeglądarki na komputerze użytkownika. Ma to na celu pobieranie danych statystycznych o korzystaniu ze strony , a także możliwość komfortowego użytkowania strony (np. rozpoznawanie wybranej wersji językowej). Używane cookies nie zawierają żadnych danych osobowych użytkowników. Ustawione cookies użytkownik może w każdej chwili skasować oraz korzystać ze strony bez używania cookies. W tym celu należy skorzystać z opcji ,,wyłącz” znajdującej się w ustawieniach przeglądarki, które znajdują się w Microsoft Internet Explorer w punkcie menu ,,Dodatki/opcje internetowe”, a w Mozilla Firerfox w punkcie ,,Dodatki/ustawienia”. Szczegóły znajdują się z menu pomocy właściwej przeglądarki. Wyłączenie lub wyświetlanie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony, a nawet uniemożliwiać prawidłowe z niej korzystanie.
 19. Użytkownik ma prawo uzyskania informacji o zapisanych swoich danych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych mogą się Państwo zawsze zwrócić do nas za pośrednictwem adresu e-mail : info@poloznamajewska.pl Portal zawiera odnośniki i linki do innych stron www. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
 20. Pytania w zakresie polityki prywatności użytkownicy serwisu mogą zgłaszać poprzez adres email: info@polozna-majewska.pl
 21. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie Portalu.
 22. Zastosowanie powyższych zabezpieczeń ma służyć osiągnięciu powyższych celów i zapewnić:
  • poufność danych – rozumianą jako właściwość zapewniającą, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym osobom,
  • integralność danych – rozumianą jako właściwość zapewniającą, że dane osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany,
  • rozliczalność danych – rozumianą jako właściwość zapewniającą, że działania osoby mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko tej osobie,
  • integralność systemu rozumianą jako nienaruszalność systemu, niemożność jakiejkolwiek manipulacji, zarówno zamierzonej jak i przypadkowej
 23. Środki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zapewnienia poufności i integralności i rozliczalności przetwarzania danych:
  • wydana została polityka ochrony prywatności,
  • do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych,
  • prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych,
  • osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz w zakresie bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego,
  • osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania tajemnicy,
  • przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest w warunkach zabezpieczających dane przed dostępem osób nieupoważnionych,
  • przebywanie osób nieuprawnionych w pomieszczeniach, gdzie przetwarzane są dane osobowe jest dopuszczalne tylko w obecności osoby zatrudnionej przy przetwarzaniu danych osobowych oraz w warunkach zapewniających bezpieczeństwo danych.